OPETUSTEKSTEJÄ:


Armolahjoista yleistä

Kirjoitan armolahja-aiheesta, josta apostoli Paavali kirjoittaa 1 Kor 12-14 luvuissa. Mutta aluksi perustaa armolahjoille ja niiden toiminnalle. 

Uskoon tulossa ihminen on tullut sisälle uuteen hänelle aikaisemmin tuntemattomaan elämään. Hän on tullut sisälle Jumalan valtakuntaan. Sisällä Jumalan valtakunnassa hän huomaa uusia asioita, joista hän ei ehkä ennen tiennyt mitään.

Jumalan luokse Hänen valtakuntaansa sisälle tulemista edelsi ihmisen antautuminen Jumalalle. Uskoon tullut ihminen tahtoi, ja tahtoo, antautua Jumalalle ja totella Jumalaa ja seurata Hänen ohjeitaan elämässään. Hän seuraa Herraa Jeesusta Kristusta, Jumalan Sanaa, joka vie hänet toisten uskovien yhteyteen. Uskova, joka seuraa Jeesusta, seuraa Jumalan Sanaa koska Jeesus on lihaksi tullut Jumalan Sana.

Jumalalla on hyvä syy viedä uskova seurakuntaan. Seurakunnassa, ja seurakunnan yhteydessä, uskova kasvaa uskossa ja saa opetusta. Jumala itse asuu seurakunnassaan uskovien keskuudessa ja heissä. Jumala tahtoo myös elää ja vaikuttaa aktiivisesti seurakunnassa ja yksilöuskovassa. Hän ruokkii seurakuntaa Jumalan sanalla sananjulistuksen kautta. Hän myös juottaa omiaan Pyhällä Hengellä. Jumala siis asuu seurakunnassa Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Jeesus ja Isä Jumala ovat seurakunnassa läsnä Pyhässä Hengessä. Tästä enemmän osiossa "Kolminaisuus" ja kirjoituksessa "Missä Jumala on?".    

Jumala tahtoo vaikuttaa seurakunnassaan ja yksilöuskovassa ylittäen ihmisen luonnolliset kyvyt ja taidot. Jumala on Sana ja näkymätön Henki. Hän tahtoo käyttää ihmistä välikappaleenaan tekemään asioita Hänen vaikutuksestaan. Tätä Hän tekee mm. armolahjojen kautta. Siksi Pyhä Henki, Jumala, seurakunnassa ja yksilöuskovassa, jakaa uskoville armolahjoja.

1 Kor 12:11 "Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo."

Armolahjat ovat yliluonnollisia kykyjä, tai sanoisinko, että armolahjat ovat Jumalan yliluonnollista työtä ja vaikutusta yksilöuskovassa ja seurakunnassa. Armolahjat ovat siis sellaisia kykyjä, joita ihminen ei omilla luonnollisilla kyvyillään ja omalla viisaudellaan ja taidoillaan tai tiedoillaan pysty tekemään. Siksi uskovan ei tarvitsekaan itsestään ponnistella näitä asioita. Sillä ne vaikuttaa ja antaa Pyhä Henki.

1 Kor 12:6-7 "Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa Hengen kautta viisauden sanat, toinen saman Hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa Hengessä, toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo" (RK).

Pyhä Henki jakaa armolahjoja ja vaikuttaa yksilöuskovassa armolahjojen kautta sen mukaan kuin yksilöuskova antautuu Hänelle Hänen käyttöönsä ja etsii Jumalalle tärkeitä asioita. Koska ihminen on vajava ja erehtyväinen, ja armolahjat toimivat vajavien erehtyvien ihmisten kautta, armolahjojenkin toiminta on vajavaa. Siksi kaikki armolahjojen käyttäminen ja niiden toiminta tulee koetella Jumalan Sanalla.

JUMALAN VALTAKUNNAN ETSIMISEN TÄRKEYS

Nyt tullaan Jeesuksen itsensä puhumaan Sanaan Matt 6:33, joka näin yhtäkkisesti ei näytä liittyvän tähän armolahja-asiaan mitenkään. Mutta kyllä se liittyy, ja hyvin kiinteästi liittyykin. Selitän...

Kuinka tärkeänä me pidämme Jumalalle tärkeitä ja rakkaita asioita? Kuinka tärkeä ja rakas meille on uskovien yhteys? Jumalalle se on rakas ja tärkeä. Kuinka voimakkaasti me pyrimme seuraamaan ja tottelemaan kirjoitettua Jumalan Sanaa? Tahdommeko olla osaltamme rakentamassa uskovien yhteyttä? Tässä on meille kaikille ajattelemisen aihetta ja syytä itsetutkisteluun. Kysymme itseltämme: kuinka tärkeä minulle on Jumalan seurakunta?

Jos me rakastamme Jumalaa, me rakastamme Jumalan Sanaa koska Sana on Jumala. Jos me rakastamme Jumalan Sanaa, me seuraamme Sanaa ja pyrimme toteuttamaan sitä elämässämme. Pyrimme siihen, että Jumalan Sana saa vallan toimia ja vaikuttaa elämässämme niin kuin on kirjoitettu. Silloin me antaudumme Sanalle ja Sanan käyttöön ja olemme rakentamassa uskovien yhteyttä.

Joh 14:15 "Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni." 

Joh 14:23 "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan." 

Me siis seuraamme Sanaa rakkauden kautta Jumalaan ja rakkauden vaikuttamalla uskolla Jumalan Sanaan. Silloin Jeesus ja Isä tulevat meidän luoksemme asumaan. Hänessä ja Hänen läsnäolossaan on kaikki armolahjat. Silloin voi tapahtua Jumalan vaikuttamia ja tekemiä asioita uskovassa ja hänen kauttaan.

Mutta mikä on tuo Matt 6:33 Sana, johon edellä viittasin:

"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä" (RK).

Tästä Sanasta nousee koko kristillinen usko ja sen toteutuminen käytännön tasolla meidän elämässämme. Meidän tulee siis Jeesuksen sanojen mukaan etsiä ennen kaikkea muuta Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan. Se on se ensimmäinen ja tärkein asia jokaisen ihmisen elämässä. Sitten siinä ohessa Jumala antaa meille kaiken tarvitsemamme. Siinä on Jumalan huolenpito yksilöihmiselle, mutta siinä on myös seurakunnan huolenpito, seurakunnan menestys.

Kun seurakunta, sen uskovat, rakastaa Jumalaa, ja etsii Jumalalle tärkeitä asioita, ja pyrkii toteuttamaan Jumalan Sanaa, Jumala antaa seurakunnalle Sanaansa. Hän tulee seurakuntaan Sanassa ja Pyhässä Hengessä.

Sana ja Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnassa ja toimii seurakunnan rakentumiseksi. Jumala rakentaa ja vahvistaa seurakuntaansa Sanallaan ja Pyhällä Hengellään. Silloin seurakunta juurrutetaan Kristukseen Jeesukseen. Seurakunta vahvistuu ja kasvaa Sanan antamaa kasvua Jumalan Sanassa ja Hengessä. Tässä työssä Jumala tarvitsee ihmistä ja käyttää ihmisiä.

Edellytys elävälle uskolle on Jumalan valtakunta ja Hänen vanhurskautensa ja niiden löytäminen. Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen elää sisällä Jumalan valtakunnassa Jeesuksessa Kristuksessa, ja löytää aina uutta. Jumalan aarrearkku on ehtymätön. Kukaan ei ole ammentanut sitä tyhjäksi. Jumalan valtakunnassa olevien todellisuuksien etsiminen ja löytäminen kestää koko uskossa olomme ajan. Jumalalla on aina uutta antamista Sanasta.   

Jumalan valtakunta ja Hänen vanhurskautensa sisältää kaiken mitä kristillinen usko ja Jumalalle tärkeät asiat pitävät sisällään. 

Johannes Kastaja valmisti tietä Herralle Jeesukselle Kristukselle, Jumalan Sanalle. Hän julisti Jumalan valtakuntaa. Jeesuksella itsellään oli sama teksti. Hän julisti Jumalan valtakuntaa, ja tietysti kaikkia siihen liittyviä asioita (Matt 3:1-3, 4:17, 23, Mark 1:14-15). Apostoleilla oli sama tehtävä julistaa Jeesusta Kristusta, Jumalan Sanaa, ja Jumalan valtakuntaa (Luuk 9:1-2, 60, 16:16).

Paavali julisti Jeesuksen käskystä Jumalan valtakuntaa. Korinttolaisille hän opetti valtakunnassa sisällä toimivia armolahjoja (Apt 28:30-31, 1 Kor 12-14 luvut).

Jos emme rakasta Jumalaa, emme välitä kovinkaan paljon Hänen Sanastaan, emme etsi Jumalan valtakuntaa ja siihen liittyviä asioita, touhuamme kaikkea muuta. Silloin Jumalan valtakunta ja siihen liittyvien todellisuuksien löytäminen voi jäädä meiltä löytämättä. Silloin Jumalan suunnitelma kohdallamme ei toteudu, niin kuin Jumala on tarkoittanut. Siksi tämä asia on tärkeää ottaa esille kun puhutaan Jumalan armolahjoista ja niiden toimimisesta seurakunnassa. On tavattoman tärkeää etsiä Jumalalle tärkeitä ja rakkaita asioita itsellemme, mutta myös seurakunnalle, ja ottaa niitä vastaan Sanasta.

Kun me etsimme Jumalan valtakuntaa kaikesta sydämestämme, Jeesus lupaa, että me löydämme Jumalan valtakunnan. Silloin löydämme myös valtakunnassa sisällä olevia todellisuuksia. Armolahjat kuuluvat mitä suurimmassa määrin näihin löydettävissä oleviin todellisuuksiin. Löydettyämme armolahjat Raamatussa ja Jumalan valtakunnassa, ilo on suuri kun ne alkavat toimia keskellämme.

Matt 7:7-8 "Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan."

Matt 13:44 "Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon."

Jotkut uskovat ovat Jumalan asian tähden valmiit luopumaan kaikesta päästäkseen osallisiksi Jumalan aarteista. Tässä tekstissäni viittaan aarteella armolahjoihin ja niiden löytämiseen.

KAIKKI ARMOLAHJAT OVAT JEESUKSESSA KRISTUKSESSA

Jeesuksen toiminnasta voidaan nähdä, että Hänellä oli kaikki armolahjat. Ne toimivat Jeesuksessa ja Hänen julistustyössään täydellisinä täydellisesti. Hänen kohdallaan ne eivät kuitenkaan olleet armolahjoja vaan osa Häntä itseään. Ne olivat, ja ovat, Jeesuksen Kristuksen kykyjä ja voimaa ja vaikutusta.

Tässä kohtaa meidän tulee huomata, että Jumala on antanut Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle. Jeesus on läsnä seurakunnassa seurakunnan päänä.

Ef 1:22-23 "Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, joka kaiken kaikessa täyttää" (RK).

Vanhassa 33/38 käännöksessä jakeessa 22: "Kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle." Kristuksessa Jeesuksessa asuu koko jumaluus ruumiillisesti. Siksi meillä uskovilla on koko jumaluus läsnä seurakunnassa Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Sanassa ja Hengessä (Kol 1:19, 2:8-10).

Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on siis antanut seurakunnalle kaikki armolahjat. Paavali kiittää Jumalaa siitä, ettei Korintton seurakunnalta puutu mitään missään armolahjassa. Huomaa tässä kohtaa, että Korintton seurakunta ei ollut mikään malliseurakunta. Siellä oli paljon ongelmia, jopa vakavia syntejä, joista Paavali joutui nuhtelemaan heitä. Siitä huolimatta seurakunnalla oli kaikki armolahjat Kristuksessa Jeesuksessa.

Niin huomaamme, ettei armolahjoja anneta ansioista, sen tähden, että seurakunta tai yksilöuskova olisi hyvä ja ansioitunut seurakunta ja hyvä ansioitunut uskova. Armolahjat annetaan Jumalan armosta, niin kuin jo nimikin sanoo, "armolahja". Tämä tarkoittaa sitä, että epäonnistunutkin uskova tai "huono" seurakunta voi saada armolahjoja, niin että ne tulevat esille seurakunnan ja yksilöuskovan toiminnassa.

Käytäntö on osoittanut, että usein äsken uskoon tullut henkilö saa armolahjoja ennen kuin hän on ehtinyt ”ansioitua” armolahjojen vastaan ottamiseen, joskus jopa uskoon tulon hetkellä samana päivänä.

Koska uskoon tullut henkilö ei ole voinut ansaita armolahjoja uskon vaelluksellaan, Jumalan armo on ollut vaikuttamassa armolahjojen jakajana. Silloin ymmärrämme, että armolahjat vaikuttaa Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus itse on seurakunnan keskellä. Hänessä ja Hänen läsnäolossaan jokaisella paikallisseurakunnalla on Jumalan armo ja kaikki armolahjat.

Matt 28:20 "Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanaikojen loppuun asti."

Matt 18:20 "Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."

2 Kor 6:16 "Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani.""

OIKEAN OPETUKSEN MERKITYS

1 Kor 1:4-7 "Minä kiitän aina Jumalaani teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että te olette kaikessa rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Näin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä, niin ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä" (RK).

Vanha 33/38 käännös ilmaisee tämän kohta paremmin; "kaikessa olette rikastuneet hänessä", ... "sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu".

Tässä Paavali paljastaa muutaman tärkeän armolahjojen toimintaan vaikuttavan asian; "kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa," Uskova on siis rikastunut Jeesuksessa kaikessa koska Kristuksessa Jeesuksessa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettyinä (Kol 2:3). Hänet Jumala on antanut seurakunnalle, ja Hänessä ovat kaikki hengelliset aarteet seurakunnassa, myös armolahjat.

Mutta koska ne ovat kätkettyinä Kristuksessa, Jumalan Sanassa, Paavali kertoo, miten nämä Kristuksessa olevat Jumalan rikkaudet tulevat seurakunnassa esille ja seurakunnan osaksi; - "sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa."

Armolahjat ovat siis Jeesuksessa Kristuksessa, ja Jeesus on Jumalan Sana. Ihmiset tarvitsevat oikeaa opetusta, oikeaa tietoa Jeesuksesta ja Hänessä olevista aarteista. Siksi oikea Jumalan sanan opetus seurakunnassa on ensisijaisen tärkeä ja sillä on ratkaiseva osuus, jotta Jumala voisi toimia seurakunnassa tahtonsa ja suunnitelmansa mukaisesti.

Opetus seurakunnassa voi myös olla jarruna, tai jopa esteenä, Jumalan toiminnalle, mikäli Raamattua opetetaan Jumalan Sanan ja tahdon vastaisesti,- siis väärin. Jumala ei voi yhtyä väärään opetukseen, väärään sanaan. Hän ei voi toimia vastoin omaa Sanaansa, vastoin omaa ilmoitustaan, vastoin omaa tahtoaan. 

Jumala elää ja toimii Raamatun Sanan kautta Sanassa. Mutta Hän kunnioittaa seurakunnassa opetettavaa sanaa. Sen mukaan kuin seurakunnassa opetetaan Jumalan sanaa oikein, niin kuin on kirjoitettu, Jumala toimii seurakunnassa.

Jumala tarvitsee itsestään tullutta Sanaa koska Hän toimii oman Sanansa kautta omassa Sanassa. Siksi on tärkeää, että sana, jota seurakunnassa julistetaan, on Jumalasta, ei ihmisen mielipiteitä eikä pohdintoja Sanasta. 

Kun seurakunnassa opetetaan armolahjoista raamatullisesti, Jumalasta tullutta Sanaa, Pyhä Henki on siinä sanassa ja vahvistaa sanansa sitä seuraavilla merkeillä; Hän toimii julistuksen mukaisesti. Silloin uskovat saavat uskon armolahjoihin ja niiden toimintaan julistetun Jumalasta tulleen elävän sanan kautta. Tämä koska Jumalasta tullut Sana on uskon Sana ja Pyhä Henki on uskon Henki, ja Herra Jeesus Kristus on Jumalan Sana, ja uskon alkaja ja sen täydelliseksi tekijä. Hän antaa ja vaikuttaa uskovissaan uskoa Jumalasta tulleeseen Sanaan ja opetukseen.

Silloin uskovat myös tahtovat saada ja pyrkivät saamaan ja ottamaan vastaan armolahjoja. Ja Pyhä Henki jakaa yksilöuskoville armolahjoja tahtonsa mukaan. Ja Jumala tahtoo antaa niitä runsaasti, jopa käskee yksilöuskovaa pyrkimään saamaa runsaasti armolahjoja. Ja Jumala toimii seurakunnassa Sanansa kautta Sanassa, jossa Hän on ilmoittanut ja ilmoittaa tahtonsa. 

1 Kor 12:31 "Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja."

1 Kor 14:1 "Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa."

1 Kor 14:12 "Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi."

Jumala jakaa runsaasti armolahjoja kun seurakunta on löytänyt nämä aarteet Sanasta ja pyrkii toteuttamaan Jumalan Sanaa tässä kohtaa. Jumala tahtoo rakentaa seurakuntaa armolahjojen toiminnan kautta. Tässä yksilöuskova on Jumalan työtoveri ja rakennusmies/rakennusnainen. Seurakunnan rakentaminen edistyy hyvin kun molempien tahto on sama. 

1 Piet 2:5 "Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia."

Pyhä Henki jakaa armolahjoja myös sen tähden koska Hän itse on antanut, nostanut esille, Sanan aarrearkusta seurakunnalle omaa Sanaansa armolahjoista. Hän itse on vaikuttanut sen, että Hänen Sanaansa tuodaan esille, Sanaa, jossa ja jonka kautta Hän tahtoo elää ja toimia seurakunnassa ja yksilöuskovissa.

Jumala on ilmoittanut, ja ilmoittaa, tahtonsa Raamatun Sanassa. Ja kun Jumalan tahtoa julistetaan seurakunnassa, Jumala toimii tahtonsa mukaisesti.

Tämä oli siis tarkoitettu alustukseksi armolahja-aiheelle. Tarkoitus on ollut jatkaa tätä aihetta mutta en ole vielä saanut aikaiseksi. Ehkä jossakin vaiheessa tulee jatkoa.

Dela den här sidan